Bài đăng

Cách chơi Among Us
Vào game sẽ có 3 khu vực như này . ( nếu dùng điện thoại còn có mấy nút điều hướng nữa ) . 

khu màu đỏ có 1 thanh “total tasks completed “ chỉ tiến độ nhiệm vụ của các người chơi. Bên dưới là các nhiệm vụ của bản thân.nếu tất cả thành viên đều làm hết nhiệm vụ thì người thắng

khu màu xanh có nút cài đặt và bản đồ. Bản đồ sẽ cho ta vị trí bản than đang ở phòng nào và các nhiệm vụ cần làm ở các phòng ( dấu !)


và khu màu vàng bên dưới là 2 nút chức năng :

 nút USE để sử dụng 1 số công cụ trên tàu và làm nhiệm vụ

nút Report sẽ sáng khi mình gặp cái xác ở gần đó


ở sảnh chính ( cafeteria) còn có cái nút họp khẩn cấp. sử dụng khi bạn muốn chuyển đến round bàn luận khi bạn có thông tin hoặc muốn kiểm tra số lượng người còn sống


Đăng nhận xét