Chạy Python trên trên Web Browser - Sự thay thế JavaScript trong tương lai ?

TIN MỚI CHO CÁC LẬP TRÌNH VIÊN PYTHON !

Bạn có thể sử dụng python trên web browser!!


Python là một ngôn ngữ kịch bản phát triển nhanh chóng được phát triển vào đầu những năm 1990 bởi Guido Van Rossum. Đến nay vẫn đứng trong top những ngôn ngữ được yêu thích nhất.Và mới đây chúng ta đã có thể sử dụng python vào sự phát triển của web dev

# 0 - Bắt đầu

Mở IDE hoặc Trình soạn thảo văn bản của bạn và tạo 1 file HTML thông thường .  Để chạy python trong trình duyệt của bạn, bạn cần thêm các dòng mã sau vào trước thẻ </head>

<link
  rel="stylesheet"
  href="https://pyscript.net/alpha/pyscript.css" />
<script defer src="https://pyscript.net/alpha/pyscript.js"></script>
Thao tác này sẽ tải xuống các tệp cần thiết trước khi tải trang để chạy tập lệnh Python trong trình duyệt của bạn.

# 1 - Chạy thử
thêm đoạn mã sau vào file html của bạn và chạy thử
<py-script> print("Python in the browser") </py-script>

Bạn có thể làm tất cả những thứ mà python bình thường có thể làm


# 2 - Import Module
chúng ta cũng có thể import các module và sử dụng như bình thường
<body>
<b><p>Today is <i><label id='today'></label></i></p></b>
<py-script>
import datetime as dt
pyscript.write('today', dt.date.today().strftime('%A, %B %d, %Y'))
</py-script>
</body>
Today is Friday, May 27, 2022

Xem thêm về Py Script tại FreeCodeCamp.org

Nó có thể thay thế hoàn toàn cho Javascript không ?
Tất nhiên là không!

Sự lớn mạnh của JavaScript
Javascript đã được dùng trong hơn 20 năm, với cộng đồng dev lớn mạnh, bất kỳ vấn đề nào đều dễ dàng tìm kiếm sự trợ giúp . trong khi đó pyscript vừa mới được ra đời

py-script chưa ổn định
Tại thời điểm hiện tại . Pyscript mới chỉ vừa được ra mắt, còn rất nhiều lỗi và chưa sẵn sàng để sử dụng trong những hệ thống yêu cầu sự ổn định. và để pyscript phát triển như javascript hiện tại thì cần nhiều năm và nhiều bản cập nhật nữa. tất nhiên, chúng ta sẽ mong chờ về những gì mà nó đem lại 

Python thì khá chậm
 Mọi người đều biết python thì khá là chậm...

TypeScript
TypeScript là đang đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực Phát triển Trang web. với nhiều tính năng và cải tiến

Cú Pháp
Python phải được viết đúng định dạng với những cái thụt lề rõ ràng.dễ dàng nhận thấy nhiều sự khó khăn cho các lập trình viên với lỗi IndentationError trong những dự án phức tạp. 

Có thể đây là sự khởi đầu của một sự thay đổi lớn, hoặc đây chỉ là một ý tưởng sẽ bị bỏ qua. như, Kotlin đã từng giới thiệu để dùng trong thiết kế trang web front-end với JavaScript và React nhưng nó vẫn chưa xuất hiện trên thị trường ,và có lẽ sẽ không bao giờ có. Kotlin hiện tại chỉ dành cho Phát triển Android (và cả các máy chủ phụ trợ với Ktor), Python được sử dụng cho Khoa học dữ liệu và ML, và JavaScript dành cho Phát triển trang web...

Nguồn dịch : https://medium.com/codex/run-python-scripts-in-the-web-browser-afb09c4b212f

Đăng nhận xét